Liha-ala tarvitsee kehittämispanoksia

Lihantuotannolla ja -jalostuksella on suuri merkitys koko EU:n tasolla tuotannossa ja työllisyydessä. Pienet lihanjalostusyritykset ovat tuotantoketjun keskeisessä roolissa; silti niiden lukumäärä on nopeasti laskenut hankkeen partnerimaissa, esimerkiksi Irlannissa tuhannesta kahteen sataan viimeisen 20 vuoden kuluessa. Sulkemisen välttäneet yritykset kärsivät kilpailukyvyn vähenemisestä sekä liikevaihdon ja työpaikkojen supistumisesta. Yritykset sijaitsevat tyypillisesti maaseudulla, jossa niiden henkilöstön uudelleenkoulutus toisille aloille on vaikeaa.

Alan vaikeudet johtuvat osittain ulkoisista tekijöistä: kiristyneestä kansainvälisestä lainsäädännöstä, ylikansallisista tukkumyyjistä, kuluttajien laatuvaatimusten kasvusta ja ympäristötietoisuuden noususta. Liha-ala kuitenkin jatkaa kasvuaan (esim. Irlannissa 2 % vuonna 2008) ja pienten tuottajien asemaa tukee vahva lähiruokatrendi. Kehitystä voidaan tukea myös poistamalla yritysten sisäisiä kasvun esteitä kuten johtamis- ja liiketoimintaosaamisen puutteita.

Selkeä koulutustarve

SLMSC-hanke toteutti kyselyn 200:lle pienelle lihanjalostajalle, jotka toimivat samassa tuotantoketjussa yli 2 500 maatilan kanssa. Vastanneista 68% uskoi täydennyskoulutuksen olevan elintärkeää yrityksen kilpailukyvyn kannalta.

Lihanjalostajien ja koulutusorganisaatioiden välillä vähän yhteistyötä

Harvat organisaatiot tuovat yhteen lihanjalostusyritysten käytännön kokemuksen ja ammatillisen koulutusosaamisen. Liha-alan hygienia-, ympäristö- ja lainsäädäntöhuolet ovat vaatineet yritysten päähuomion ja estäneet uusien avauksien ja innovaatioiden syntyä. Samalla monet koulutus- ja kehitysorganisaatiot näkevät liha-alan bulkkiteollisuutena, jossa on vain vähän tilaa tuotteiden erilaistamiselle. Tanskalainen koulutusalan kumppanimme on erityisesti perehtynyt tähän ongelmaan.

Disclaimer

LLP/LdV/TOI/2011/IRL-502 This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein.